Uw persoonsgegevens en privacy op de Spoedpost Noord-Limburg

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ingangsdatum 25 mei 2018, is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die persoonsgegevens verwerkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens worden verwerkt bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO). 

Algemeen
Binnen de Spoedpost Noord-Limburg werken de huisartsenpost, crisisdienst, tandartsenpost, dienstapotheek en spoedeisende hulp (SEH van VieCuri) onder één dak samen aan de organisatie van spoedzorg in Noord-Limburg. Deze organisaties hebben een eigen privacyreglement of te wel privacystatement om u te informeren over uw rechten en hun plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. Het privacyreglement van de Huisartsenpost Noord-Limburg treft u hieronder aan. Voor de privacyreglementen van de andere organisaties verwijzen wij u naar de website van de betreffende organisatie.

Voor de crisisdienst klik hier.
Voor de tandartsenpost klik hier.
Voor de dienstapotheek klik hier.
Voor het privacyreglement van de spoedeisende hulp (SEH van VieCuri) klik hierPRIVACYREGLEMENT HUISARTSENPOST NOORD-LIMBURG
Huisartsenpost Noord-Limburg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten als aanbieder van huisartsenspoedzorg. Huisartsenpost Noord-Limburg verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk en hanteert wettelijke bewaartermijnen.

Geheimhouding en toegang tot uw gegevens
Wij willen u erop wijzen dat alle medewerkers binnen de Huisartsenpost Noord-Limburg gebonden zijn aan een geheimhoudingsplicht en uiterst zorgvuldig met uw gegevens om zullen gaan. Medewerkers en huisartsen van de Huisartsenpost Noord-Limburg raadplegen uw gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Huisartsenpost Noord-Limburg heeft met de gecontracteerde ICT leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Deze afspraken zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Persoonsgegevens die de Huisartsenpost Noord-Limburg verwerkt
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam;
- Geslacht;
- Geboortedatum;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch contact. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
- Gezondheid;
- Burgerservicenummer (BSN). 

Huisartsenpost Noord-Limburg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen
- Het verlenen van spoedzorg;
- Het afhandelen van uw facturatie;
- Ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsverbetering. 

Uw rechten als betrokkene
U heeft de volgende rechten:

- Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.- Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
- Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
- Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
- Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
- Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u dit kenbaar maken aan de medewerker van de Huisartsenpost (huisarts, triagist of verpleegkundig specialist).

Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

De WGBO beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen.

Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van de Huisartsenpost Noord-Limburg hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.

Bewaartermijn
Voor medische gegevens hanteren we de wettelijke bewaartermijn van minimaal 15 jaar (vanaf de laatste behandeling) tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit ter beoordeling van de behandelaar.

Triagegesprekken worden maximaal 1 jaar bewaard tenzij langer noodzakelijk blijkt, bijvoorbeeld naar aanleiding van een calamiteit of klacht.

Voor uw en onze veiligheid registreren camera’s van VieCuri hetgeen zich in de wachtkamer van de Spoedpost locatie Venlo afspeelt. Deze beelden worden maximaal 72 uur bewaard tenzij langer noodzakelijk blijkt, bijvoorbeeld naar aanleiding van een incident.

Uitwisseling gegevens
Bent u patiënt bij een Cohesie huisarts en heeft u 's avonds of in het weekend de HAP bezocht, wordt automatisch een waarneembericht naar uw huisarts gestuurd. Zo weet uw huisarts precies met welke gezondheidsklacht of vraag u contact heeft gezocht met de Huisartsenpost en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen danwel afgesproken.

Niet bij Cohesie aangesloten patiënten krijgen het waarneembericht op papier mee met als doel dit zelf aan de eigen huisarts aan te bieden.

Ook kunnen medicatiegegevens gedeeld worden met bijvoorbeeld uw apotheek en uw behandelend medisch specialist. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts van de Huisartsenpost aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo draagt de Huisartsenpost bij aan uw medicatieveiligheid.

Website
Cookies en formulieren
Spoedpost Noord-Limburg maakt gebruik van de website http://www.spoedpostnoordlimburg.nl/
Er worden geen cookies gebruikt op deze website. Er worden geen gegevens verzameld om uw websitegebruik te analyseren.

Maakt u gebruik van het (digitale) formulier op de website, worden de via die weg verkregen gegevens alleen gebruikt om antwoord te kunnen geven op uw vraag of klacht.

YouTube en Vimeo
Onze website maakt gebruik van YouTube en Vimeo bij het weergeven van video’s. YouTube of Vimeo kan cookies op uw computer plaatsen wanneer u de embedded video’s bekijkt. Wij hebben geen controle over deze third-party cookies. Bezoek de website van YouTube en Vimeo voor meer informatie over deze cookies en hoe u ze kunt beheren.

Contact, vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Maak gebruik van het klachtenformulier op de website. http://www.spoedpostnoordlimburg.nl/klachtenregeling/

Functionaris Gegevensbescherming
Huisartsenorganisatie Cohesie, waar Huisartsenpost Noord-Limburg onderdeel van uitmaakt, heeft een Functionaris Gegevensbescherming benoemd.

Uitgebreide informatie over AVG?
Raadpleeg de website van de Autoriteit Persoonsgegevens indien u meer informatie wilt over de AVG richtlijnen die sinds 25 mei 2018 van kracht zijn.
 
Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor het privacyreglement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden doorgevoerd.